Hambastge's Blog

ساز مان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)

تجاوز به زندانيان زن و مرد و مسئوليت آن با علی‏خامنه‏ای است

Posted by علیر ضاپور در ژانویه 16, 2011


تجاوز به زندانيان زن و مرد و مسئوليت آن با علی‏خامنه‏ای است

ننگ بر کودتاگرا

ارین میر ذلفقاری از سو ئد

احمدی مقدم و رادان بايد عزل و محاکمه شوند

نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی بعد از ١٣ روز منتشر شد. او در اين نامه پرده از فاجعه‏ای برداشت که در زندان های رژيم اسلامی روی داده است. به گفته او: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند كه برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز كرده‌اند به طوری‌كه برخی دچار افسردگی و مشكلات جدی روحی و جسمی گرديده‌اند و در كنج خانه‌های خود خزيده‌اندتجاوز به زندانيان در زندان کهريزک قبلا در برخی گزارش‏ها آمده بود. ما هم خبر آن را دريافت کرده بوديم. اما اکنون خبر اين جنايت توسط کسی اعلام شده است که کانديدای رياست جمهوری بود و ٣٠ سال به اين رژيم خدمت کرده است. او نامه خود را برپايه اظهارات زندانيان و عناصری از درون حکومت نوشته شده است. کودتاگران ديگر نمی‏توانند اين جنايات را تکذيب و انکار نمايند. مهدی کروبی بدرستی در نامه منتشره گفته است که رژيم با کشتار جوانان و تجاوز به زندانيان زن و مرد، روی بسياری از حکومت های ديکتاتوری از جمله رژيم شاه را سفيد کرده است. مسبب اصلی اين فجايع علی خامنه‏ای است. مردم به شکل مسالمت آميز و با آرامش در خيابان‏ها برای گرفتن حق رای خود دست به تظاهرات زده بودند. ولی علی خامنه‏ای تظاهرات مسالمت‏آميز مردم را برنتابيد و در خطبه نماز جمعه فرمان سرکوب را صادر کرد. حاصل آن فرمان، فجايعی است که در خيابان‏ها و زندان‏ها اتقاق می‏افتد. متاسفانه مهدی کروبی از کانال رفسجانی باز به علی خامنه‏ای توسل جسته است تا او دستور تحقيق صادر نمايد. اما کدام ديکتاتور را می‏توان سراغ داشت که دستور بررسی جناياتی را صادر کند که به فرمان او صورت گرفته است. جای خوشحالی و تقدير است که مهدی کروبی با پذيرش هزينه‏‏های احتمالی، تصميم گرفت که مردم ايران و جهانيان را از فاجعه صورت گرفته در زندان‏ها آگاه نمايد. اين جنايات در زندان کهريزک که تحت مسئوليت سردار احمدی مقدم و سردار رادان قرار دارد، انجام گرفته است. بدون ترديد اين جنايت نه موردی بلکه امر رايج در اين زندان بوده و بدون دستور آن‏ها نمی‏توانست صورت گيرد. سردار احمدی بی‏شرمانه اين جنايت را به چند مامور نسبت داده است که عزل و تنبيه شده‏اند.
هم وطن!
سردار احمدی مقدم و سردار رادان با قربانی کردن چند مامور می‏خواهند از پذيرش مسئوليت کشتار جوانان و تجاوز به آن‏ها در زندان‏ها سرباز زنند. بايد خواستار برکناری و محاکمه آندو جنايتکار شد و از قربانيان خواست که زبان به افشاگری باز کند و جنايات صورت گرفته را بازگو نمايند.

ارین میر ذلفقاری از سو ئد

تجاوز به زندانيان زن و مرد و مسئوليت آن با علی‏خامنه‏ای است

Persian to English translation

Rape of male and female prisoners and the responsibility is with Ali Khamenei

Shame on the Kvdtagra

Radan Ahmadi Moghaddam and should be dismissed and prosecuted

Mehdi Karroubi letter to Rafsanjani was released after 13 days. His letters reveal the tragedy that took the Islamic regime in prisons occurred. He said: «Some people have suggested that some people detainees with rape female detainees with the intensity that have led to injuries and tear on their reproductive system has. On the other hand the young boys who brutally raped prisoners have with the state so that Some suffer from depression and serious mental and physical problems have been in their homes Khzydhand corner. » Kahrizak rape of prisoners in jail already had been some reports. We received the news we had. But now the news has been declared crimes by someone who was a presidential candidate and 30 years served the regime. He based his letters and statements of prisoners within the state of elements written. Other conductors of a coup can not reject and repudiate these crimes should.Mehdi Karroubi properly published in a letter said that the regime killing and raping young male and female prisoners, many of the dictatorial regimes such as the Shah is white. Main cause of these catastrophes is Ali Khamenei. People calmly and peacefully in the streets to get their voting rights to the protests were struck .But Ali Khamenei, peaceful protests and the people Brntabyd Friday Prayers sermon suppress command issued. The result of the command, the tragedies on the streets and prisons Atqaq falls. Unfortunately Mehdi Karroubi channel open Rfsjany Ali Khamenei to seek his command to issue research. But which can come dictator had ordered the issue of crimes that have been his command. Instead of joy and appreciation that Mehdi Karroubi possible adoption costs, decided that the Iranian people and the world by the disaster took place in prisons to inform. These crimes under the responsibility of the Kahrizak Sardar Sardar Radan Ahmadi Moghaddam, and is located has been done. Undoubtedly, this criminal case, but rather it was common in prison without the command could not be done. Sardar Ahmad shameless crime attributed to several officials who have been dismissed and punis hed.
The homeland !
Sardar Ahmad Sardar Radan with front and sacrifice a few agents want to accept responsibility for the killing and rape of young people in prisons refuse. Ando should demand removal and prosecution of criminals and victims wanted the language to open disclosure and should tell the crimes took place.

Persian to Swedish translation

Våldtäkt av kvinnliga och manliga fångar och ansvaret är med Ali Khamenei

Skam åt Kvdtagra

Radan Ahmadi Moghaddam och skall ogillas och åtalas

Mehdi Karroubi brev till Rafsanjani släpptes efter 13 dagar. Hans brev avslöjar den tragiska händelsen den islamiska regimen i fängelserna inträffade. Han sade: «Vissa människor har föreslagit att vissa människor fångar med våldtäkt kvinnliga fångar med den intensitet som lett till personskador och slita på deras reproduktiva systemet har å andra sidan de unga pojkar som brutalt våldtagit fångar har med staten så att. Vissa lider av depression och allvarliga psykiska och fysiska problem har i sina hem Khzydhand hörnet. » Kahrizak våldtäkter av fångar i fängelse redan hade en del rapporter. Vi har fått veta att vi hade.Men nu nyheten har förklarats brott av någon som var en presidentkandidat och 30 år tjänade regimen. Han baserade sina brev och uttalanden av fångar i delstaten skrivelser. Andra ledare för en kupp kan inte avvisa och förkasta dessa brott borde. Mehdi Karroubi offentliggöras på lämpligt sätt i ett brev sade att regimen mördar och våldtar unga kvinnliga och manliga fångar, är många av de diktatoriska regimer som shahen vitt.Främsta orsaken till dessa katastrofer är Ali Khamenei.Människor lugnt och fredligt på gatorna för att få sin rösträtt för att protesterna slogs. Men Ali Khamenei, fredliga protester och folket Brntabyd fredagsbönen predikan undertrycka kommandot utfärdas. Resultatet av kommandot, de tragedier på gatorna och fängelser Atqaq faller. Tyvärr Mehdi Karroubi kanal öppen Rfsjany Ali Khamenei att söka hans befallning att utfärda forskning. Men som kan komma diktator hade beställt frågan om brott som har sitt befäl. Istället för glädje och uppskattning som Mehdi Karroubi eventuellt antagande kostnader, beslutat att det iranska folket och världen av katastrofen ägde rum i fängelser för att informera. Dessa brott under ansvar av den Kahrizak Sardar Sardar Radan Ahmadi Moghaddam, och är belägen har gjorts. Utan tvekan, detta brottmål utan snarare att det var vanligt i fängelse utan kommandot inte kan göras. Sardar Ahmad skamlösa brott tillskrivas flera tjänstemän som har blivit uppsagda och straffas.
Den hemland!
Sardar Ahmad Sardar Radan med främre och offra ett fåtal anställda vill ta ansvar för avlivning och våldtäkt av unga människor i fängelser vägrar.Ando borde kräva avlägsnande och lagföring av brottslingar och brottsoffer ville språket för att öppna utlämnande och bör tala om brotten ägde rum.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: